[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr Kuijken, Eckhart [ retired ]

Previous institute  Top | Publications | Projects | Dataset 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
  Function: Ere-algemeen directeur
  Period: From 13th Jul 2007 till

Projects (51)  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • Beleidsinterface
 • Boek Natuurbeheer
 • Chemische ecologie Gentiaanblauwtje
 • Cluster Sustainable management of the North Sea, more
 • De ecologie van de Canadese gans Branta canadensis als verwilderde uitheemse broedvogel in Vlaanderen: implicaties voor natuurbeheer, economie en beleid
 • De impact van habitatdegradatie en fragmentatie op kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied
 • Ecohydrologisch onderzoek in de vallei van de bevaarbare Nete
 • Ecohydrologisch Onderzoek in functie van het Ontwikkelingsplan Demer
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim breeding biology of the Common tern (Sterna hirundo) in relation to contaminants
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim distribution of Oligochaetes
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim nature development (restoration ecology)
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim vegetation
 • Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes
 • Ecologisch herstel langs het Schelde-estuarium
 • Ecology of seabirds: partim beached birds survey
 • Ecology of seabirds: partim seabirds at sea
 • Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants
 • Ecotooptypologie en monitoring van biotopen in Vlaanderen, inclusief de Vlaamse Vegetatiedatabank (Vlavedat)
 • Ecotooptypologie en monitoring van soortenrijke cultuurgraslanden: evolutie van soortenarme en soortenrijke cultuurgraslanden
 • Effects of pollution on macrozoobenthos communities in the Scheldt estuary
 • Evolutie van biotopen aan de hand van historisch landgebruik.
 • Fragile
 • Geodata, BWK-expertkennis en beleid. Analyse van de BWK en andere geodata ten behoeve van de implementatie van juridische instrumenten en beleidsacties (inclusief Natuurkenmerkenkaart, NKK)
 • Het ontwerpen van een monitoringnetwerk voor contaminatie door zware metalen van natuurlijke en halfnatuurlijke terrestrische ecosystemen in Vlaanderen
 • Higher trophic levels in the Southern North Sea, more
 • Hoefdieren Kempenbroek
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese vogelrichtlijngebieden
 • Instandhoudingsdoelstellingen Zeebrugge
 • Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien, more
 • Monitoring natuurwaarden in de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge
 • Monitoring van de referentiesituatie van de avifauna van de Thorntonbank
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond'
 • Opbouw en gebruik van een gegevensbestand omtrent de ecologie van ongewervelde dieren ten behoeve van natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling in Vlaanderen
 • Operationalisering van ecodistricten ter invulling van een gebiedsgericht natuur- en milieubeleid
 • Opmaak Ganzenbeheersplan Oostkust
 • Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - ondersteunende acties
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS
 • Systematiek van natuurtypes in Vlaanderen voor de biotopen pioniersvegetaties, ruigten, mantels, zomen en struwelen
 • The restoration of sites and ecological corridors in the framework of building up a Pan-European Ecological Network
 • Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, more
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem
 • Wetenschappelijke opvolging van de Europese Vogelrichtlijn en internationale overeenkomsten i.v.m. behoud van de vogelstand
 • Wetenschappelijke opvolging van de soorten van de Europese Habitatrichtlijn
 • What is determining carrying capacity of a habitat for birds ?
 • Zandsuppleties
 • Zeevogelonderzoek aan de Belgische kust; veldwerk en verwerking gegevens inzake stookolieslachtoffers 2001/2002

Dataset  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Ganzengegevens monitoring poldercomplex

Publications (144)  Top | Publications | Projects | Dataset 
A1 Publications (8) [show]
Peer reviewed publications (21) [show]
Books (13) [show]
Book chapters (18) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Reports (47) [show]
Other publications (25) [show]
Thesis supervised as (co-)promotor (8) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Dataset 
 The Coastal Wiki is hosted and developed by the Flanders Marine Institute (VLIZ) - contact: info@coastalwiki.org